Visie en Missie

Visie en Missie


 

Pauline’s Zorg op Maat is creatief ingesteld en werkt oplossingsgericht.

Ik werk nauw samen met de omgeving van de cliënt, zoals familie, vrienden, mantelzorgers, zorgverleners, artsen, en zorg en welzijnsorganisaties. Wij vormen samen een netwerk rondom de cliënt. Het doel is om de kwaliteit van het leven van de cliënt te bevorderen/verbeteren dan wel in stand te houden.

Missie


Visie


 • Zorg op maat
 • Klantvriendelijkheid
 • Ruimte voor medezeggenschap
 • Respect voor elkaar

Het uitgangspunt bij Pauline’s Zorg op maat is de mens achter de zorgvrager.

Bij alle zorgactiviteiten stelt Pauline’s Zorg op Maat het welbevinden van de cliënt centraal.

Dat wil zeggen:

 • Zorg verlenen met behoud van eigen levensstijl van de cliënt
 • Nadruk leggen op het bevorderen van zelfstandigheid
 • De zorg zo lang mogelijk verlenen in de directe sociale leefomgeving van de cliënt
 • Streven dat cliënten hun gevoel van eigenwaarde behouden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Pauline’s Zorg op Maat

 

Pauline’s Zorg op Maat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70353816 en is gevestigd aan de Monseigneur Bekerstraat 13 (6836 HK) te Arnhem.

 

 

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Pauline’s Zorg op Maat is de eenmanszaak van P. Visser en is onderdeel van de Coöperatie Praktijk voor Osteopathie en Zorg Eric & Pauline Visser U.a., die zich ten doel stelt het verlenen van zorg aan huis, een en ander in de meest ruime zin.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Pauline’s Zorg op Maat
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 7. Diensten: de diensten die Pauline’s Zorg op Maat aanbiedt zijn diensten op gebied van verpleging, begeleiding en professionele zorgverlening.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Pauline’s Zorg op Maat terzake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. De website die door Pauline’s Zorg op Maat gebruikt wordt is https:// www.paulineszorgopmaat.nl.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pauline’s Zorg op Maat, elke overeenkomst tussen Pauline’s Zorg op Maat en Opdrachtgever en op elke dienst die door Pauline’s Zorg op Maat wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene      voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Pauline’s Zorg op Maat aan Opdrachtgever aangeven op    welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Pauline’s        Zorg op Maat is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een        duurzame gegevensdrager.
 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Pauline’s Zorg op Maat is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet uitdrukkelijk niet van toepassing.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Pauline’s Zorg op Maat gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Pauline’s Zorg op Maat is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Pauline’s Zorg op Maat het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Pauline’s Zorg op Maat gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Pauline’s Zorg op Maat niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van Pauline’s Zorg op Maat zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pauline’s Zorg op Maat niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Pauline’s Zorg op Maat heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Pauline’s Zorg op Maat, zal Pauline’s Zorg op Maat de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal14 dagen geldig, daarna kan Pauline’s Zorg op Maat niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Pauline’s Zorg op Maat is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Pauline’s Zorg op Maat aan Opdrachtgever.
 5. Het kosteloos annuleren van de overeenkomst is slechts mogelijk tot vier weken voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de dienst. Bij annulering vanaf drie weken voor de aanvangsdatum dient opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs te vergoeden, vanaf twee weken tot de aanvangsdatum 75% en ingeval van annulering vanaf 1 week tot de aanvangsdatum dient Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag te voldoen.
 6. Het kosteloos annuleren van een reeds ingeplande dienst is slechts mogelijk tot 72 uur voor de aanvangsdatum van de dienst. Binnen deze termijn is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

 

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Pauline’s Zorg op Maat een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Pauline’s Zorg op Maat kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Pauline’s Zorg op Maat ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Pauline’s Zorg op Maat is gerechtigd om deze kosten te vermeerderen met de daadwerkelijk gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten, alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de overeengekomen opdracht.
 5. Zowel Opdrachtgever als Pauline’s Zorg op Maat kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Pauline’s Zorg op Maat nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Ingeval van ontbinding c.q. annulering van de overeenkomst, draagt Pauline’s Zorg op Maat er zorg voor dat eventueel resterende werkzaamheden, in overleg met Opdrachtgever aan een andere organisatie of medewerker van Opdrachtgever wordt overgedragen. Indien Pauline’s Zorg op Maat hiervoor kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

  

Artikel 6 - Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Pauline’s Zorg op Maat is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Pauline’s Zorg op Maat gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor bedrijven exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Pauline’s Zorg op Maat op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend kunnen worden. Ook kosten voor hotelovernachtingen, maaltijden tijdens de opdracht en andere kosten die naar het uitsluitende oordeel van Pauline’s Zorg op Maat voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen vallen hieronder. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever.
 2. Indien sprake is van spoed, of Pauline’s Zorg op Maat op aanwijzingen van Opdrachtgever haar werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
 3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Pauline’s Zorg op Maat een aanvang zal maken met haar werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Pauline’s Zorg op Maat gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 6. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Pauline’s Zorg op Maat te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Pauline’s Zorg op Maat. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Pauline’s Zorg op Maat een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 

Artikel 8 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Pauline’s Zorg op Maat zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Pauline’s Zorg op Maat meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pauline’s Zorg op Maat zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Pauline’s Zorg op Maat niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Pauline’s Zorg op Maat, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Pauline’s Zorg op Maat dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief van te vergoeden.
 4. Pauline’s Zorg op Maat is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Opdrachtgever en Pauline’s Zorg op Maat kunnen overeenkomen dat Pauline’s Zorg op Maat interim werkzaamheden verricht, in welk geval Opdrachtgever Pauline’s Zorg op Maat dient te voorzien van adequate materialen en/of programmatuur, en de inzet en hulp van zijn werknemers op eerste verzoek van Pauline’s Zorg op Maat.
 6. Opdrachtgever is verplicht Pauline’s Zorg op Maat alle toegang, inzage en informatie te verschaffen wat voor Pauline’s Zorg op Maat noodzakelijk is om de opdracht op juiste en adequate wijze uit te kunnen voeren.
 7. Pauline’s Zorg op Maat is tevens gerechtig om handelingen en/of werkzaamheden te weigeren en/of niet uit te voeren indien Pauline’s Zorg op Maat naar haar uitsluitende oordeel niet over voldoende kennis, vaardigheden of bevoegdheid beschikt om de gevraagde handeling veilig uit te kunnen voeren. Ook indien de gevraagde handeling gedurende een bepaalde periode niet is uitgevoerd is Pauline’s Zorg op Maat gerechtigd om de uitvoering van de handeling te weigeren.
 8. Daarnaast is Pauline’s Zorg op Maat gerechtigd handelingen en/of werkzaamheden te weigeren indien de gevraagde werkzaamheden in strijd zijn met de wet BIG, de patient ontoerekeningsvatbaar is en er geen of te weinig gegevens van de patiënt aanwezig zijn (waaronder tevens verstaan het ontbreken van een uitvoeringsverzoek, medicijngebruik, medische geschiedenis etc.).
 9. In geval Pauline’s Zorg op Maat een of meerdere handelingen weigert uit te voeren is Opdrachtgever nimmer gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen van Pauline’s Zorg op Maat.

 

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. 1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Pauline’s Zorg op Maat of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Pauline’s Zorg op Maat recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn zonder daartoe enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Pauline’s Zorg op Maat bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Pauline’s Zorg op Maat gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Pauline’s Zorg op Maat spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Pauline’s Zorg op Maat.
 5. De aard van de werkzaamheden van Pauline’s Zorg op Maat brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Pauline’s Zorg op Maat nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Pauline’s Zorg op Maat.

 

 Artikel 11 – Risico overgang

 1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Pauline’s Zorg op Maat gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Pauline’s Zorg op Maat de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@paulineszorgopmaat.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Pauline’s Zorg op Maat verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Pauline’s Zorg op Maat tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Pauline’s Zorg op Maat op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een adeuate verwerkersovereenkomst. Bij gebreke hiervan is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die Pauline’s Zorg op Maat hierdoor lijdt.

 

Artikel 13 – Opschorting

 1. 1.Pauline’s Zorg op Maat heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. 2.Pauline’s Zorg op Maat is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Pauline’s Zorg op Maat is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Pauline’s Zorg op Maat is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Pauline’s Zorg op Maat wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Pauline’s Zorg op Maat, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Pauline’s Zorg op Maat zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van Pauline’s Zorg op Maat en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Pauline’s Zorg op Maat buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

 Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Pauline’s Zorg op Maat leidt tot aansprakelijkheid van Pauline’s Zorg op Maat, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
 2. Pauline’s Zorg op Maat is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Pauline’s Zorg op Maat geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Pauline’s Zorg op Maat per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Pauline’s Zorg op Maat is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Pauline’s Zorg op Maat is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Pauline’s Zorg op Maat staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Pauline’s Zorg op Maat verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Pauline’s Zorg op Maat sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die hieruit is ontstaan.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Pauline’s Zorg op Maat vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Pauline’s Zorg op Maat binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Pauline’s Zorg op Maat en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Pauline’s Zorg op Maat op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Pauline’s Zorg op Maat zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Pauline’s Zorg op Maat niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Pauline’s Zorg op Maat en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Pauline’s Zorg op Maat berusten uitsluitend bij Pauline’s Zorg op Maat en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Pauline’s Zorg op Maat rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pauline’s Zorg op Maat en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Pauline’s Zorg op Maat opgeleverde zaken, dient Pauline’s Zorg op Maat expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Pauline’s Zorg op Maat verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Pauline’s Zorg op Maat van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Pauline’s Zorg op Maat voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Pauline’s Zorg op Maat opgestelde adviezen, rapportages en/of meldingen in het elektronische patiëntendossier en andere daarvoor geschikte stukken.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Pauline’s Zorg op Maat verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Pauline’s Zorg op Maat of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@paulineszorgopmaat.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Pauline’s Zorg op Maat de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Pauline’s Zorg op Maat zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Indien Partijen niet tot een bevredigende oplossing komen, kan Opdrachtgever een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij Pauline’s Zorg op Maat is aangesloten. In overleg met Pauline’s Zorg op Maat wordt bepaald welke klachtencommissie bevoegd is te oordelen over een klacht.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Pauline’s Zorg op Maat en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Pauline’s Zorg op Maat kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Pauline’s Zorg op Maat en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingen recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

 

Mgr.bekkersstraat 13

6836 HK Arnhem

  Tel:0650469330

info@paulineszorgopmaat.nl

Onderdeel van Coöperatie praktijk voor Osteopathie en Zorg Eric & Pauline Visser U.a.

Bezoekadres;

Mr.D.U. Stikkerstraat 10 1e etage

6842 CW Arnhem.

Bedrijfsgegevens


Pauline’s Zorg op Maat

Registratiegegevens

 

BIG: 69065144230

Kvk 70353816